7 - İşbirlikçi Filtreleme (Collaborative Filtering)

İşbirlikçi filtreleme sıklıkla kullanılan tavsiye sistemi metotlarından biridir. Bu teknik, bir kullanıcı-ürün (user-item) matrisinin eksik girişlerini doldurmayı amaçlar. spark.ml tarafından desteklenen işbirlikçi filtreleme metodunda kullanıcılar ve ürünler sınırlı sayıda gizli faktör kümesiyle tanımlanarak eksik girdileri tahmin edilir. spark.ml, bu gizli faktörleri öğrenmek için alternatif en küçük kareler (ALS) algoritmasını kullanır.

Scala ile örnek bir uygulama aşadağıda sunulmuştur.

import org.apache.spark.ml.evaluation.RegressionEvaluator
import org.apache.spark.ml.recommendation.ALS

case class Rating(userId: Int, movieId: Int, rating: Float, timestamp: Long)
def parseRating(str: String): Rating = {
 val fields = str.split("::")
 assert(fields.size == 4)
 Rating(fields(0).toInt, fields(1).toInt, fields(2).toFloat, fields(3).toLong)
}

val ratings = spark.read.textFile("data/mllib/als/sample_movielens_ratings.txt")
 .map(parseRating)
 .toDF()
val Array(training, test) = ratings.randomSplit(Array(0.8, 0.2))

// Build the recommendation model using ALS on the training data
val als = new ALS()
 .setMaxIter(5)
 .setRegParam(0.01)
 .setUserCol("userId")
 .setItemCol("movieId")
 .setRatingCol("rating")
val model = als.fit(training)

// Evaluate the model by computing the RMSE on the test data
// Note we set cold start strategy to 'drop' to ensure we don't get NaN evaluation metrics
model.setColdStartStrategy("drop")
val predictions = model.transform(test)

val evaluator = new RegressionEvaluator()
 .setMetricName("rmse")
 .setLabelCol("rating")
 .setPredictionCol("prediction")
val rmse = evaluator.evaluate(predictions)
println(s"Root-mean-square error = $rmse")

// Generate top 10 movie recommendations for each user
val userRecs = model.recommendForAllUsers(10)
// Generate top 10 user recommendations for each movie
val movieRecs = model.recommendForAllItems(10)

// Generate top 10 movie recommendations for a specified set of users
val users = ratings.select(als.getUserCol).distinct().limit(3)
val userSubsetRecs = model.recommendForUserSubset(users, 10)

// Generate top 10 user recommendations for a specified set of movies
val movies = ratings.select(als.getItemCol).distinct().limit(3)
val movieSubSetRecs = model.recommendForItemSubset(movies, 10)

Bu Türkçe notlar Prof. Pınar KARAGÖZ tarafından kaynak olarak Apache Spark web sitesindeki bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Scala kodlama örnekleri aynı kaynaktan alınmıştır.