1 - Temel İstatistik Fonksiyonları

Spark MLlib’de desteklenen temel istatistik fonksiyonlarını korelasyon hesaplama, hipotez testi ve özetleme başlıkları altında toplayabiliriz.

1.1 - Korelasyon

İki veri dizisi arasındaki korelasyonu hesaplaması yaygın olarak uygulanan istatistiksel bir işlemdir. Spark.ml’de desteklenen korelasyon yöntemleri şu anda Pearson ve Spearman’ın korelasyonudur. Spark.ml kapsamındaki Korelasyon işlemi belirtilen yöntemi kullanarak (Pearson ya da Spearman korelasyonu) girdi vektörleri için korelasyon matrisini hesaplar. Çıktı, girdi vektörlerinin korelasyon matrisini içeren bir Veri Çerçevesi olacaktır.

1.2 - Hipotez Testi

Hipotez testi, elde edilen bir sonucun tesadüfi olup olmadığını, diğer bir deyişle sonucun istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir araçtır. spark.ml halen Pearson Ki-kare (Chi-square) (χ 2) bağımsızlık testlerini desteklemektedir.

Ki-kare testi, etikete karşı her öznitelik için veri etiket özniteliğine karşı Pearson’ın bağımsızlık testini uygular. Her özellik için, (özellik, etiket) çiftleri, üzerinde Ki-kare istatistiğinin hesaplandığı bir olasılık matrisi oluşturur. Ki-kare testinin uygulanabilmesi için etiket ve diğer öznitelik değerleri kategorik olmalıdır.

Örneğin Scala ile örnek bir uygulama aşağıda sunulmuştur.

import org.apache.spark.ml.linalg.{Vector, Vectors}
import org.apache.spark.ml.stat.ChiSquareTest

val data = Seq(
 (0.0, Vectors.dense(0.5, 10.0)),
 (0.0, Vectors.dense(1.5, 20.0)),
 (1.0, Vectors.dense(1.5, 30.0)),
 (0.0, Vectors.dense(3.5, 30.0)),
 (0.0, Vectors.dense(3.5, 40.0)),
 (1.0, Vectors.dense(3.5, 40.0))
)

val df = data.toDF("label", "features")
val chi = ChiSquareTest.test(df, "features", "label").head
println(s"pValues = ${chi.getAs[Vector](0)}")
println(s"degreesOfFreedom ${chi.getSeq[Int](1).mkString("[", ",", "]")}")
println(s"statistics ${chi.getAs[Vector](2)}")

1.3 - Özetleme (Summarizer)

Summarizer kütüphanesi ile girdi olarak verilen bir Veri Çerçevesi vektör sütun özet istatistikleri sağlanır. Sütun bazında maksimum, minimum, ortalama, toplam, varyans, standart sapma ve sıfır olmayan değerlerin sayısı ve toplam sayım değerleri sunulmaktadır.

import org.apache.spark.ml.linalg.{Vector, Vectors}
import org.apache.spark.ml.stat.Summarizer

val data = Seq(
 (Vectors.dense(2.0, 3.0, 5.0), 1.0),
 (Vectors.dense(4.0, 6.0, 7.0), 2.0)
)

val df = data.toDF("features", "weight")

val (meanVal, varianceVal) = df.select(metrics("mean", "variance")
   .summary($"features", $"weight").as("summary"))
   .select("summary.mean", "summary.variance")
   .as[(Vector, Vector)].first()

println(s"with weight: mean = ${meanVal}, variance = ${varianceVal}")

val (meanVal2, varianceVal2) = df.select(mean($"features"), variance($"features"))
   .as[(Vector, Vector)].first()

println(s"without weight: mean = ${meanVal2}, sum = ${varianceVal2}")

Bu Türkçe notlar Prof. Pınar KARAGÖZ tarafından kaynak olarak Apache Spark web sitesindeki bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Scala kodlama örnekleri aynı kaynaktan alınmıştır.